top of page

PRIVACY- & COOKIEBELEID

Privacy Statement Covidia Nederland B.V.

Dit is het privacy statement van Covidia, een besloten vennootschap met gewone structuur Covidia Nederland B.V., hierna: COVIDIA. COVIDIA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82748802 en is gevestigd aan de Oskastraat 10, 3047 AK te Rotterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe COVIDIA omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht COVIDIA de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van COVIDIA, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan COVIDIA, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

COVIDIA verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

·    Voornaam en achternaam;

·    Geboortedatum;

·    Mobiel telefoonnummer;

·    E-mailadres;

·    Adresgegevens;

·    Burgerservicenummer;

·    Documentennummer ID;

·    Type test (Antigeen of PCR);

·    Medische klachten

·    Uitslag Covid-19 test

·    Afgenomen keel en neus swab

·    Betalingsgegevens (Nb. dit is niet van toepassing als je getest wordt in het kader van Testen voor Toegang)

Wanneer de afspraak is gemaakt worden de volgende indirecte persoonsgegevens verwerkt:

·       Boekingsnummer;

·       Test Barcode

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door COVIDIA verwerkt worden, hebben ten doel om:

·              De afspraak te kunnen administreren;

·              Jou te kunnen identificeren en registeren;

·              De test uit te voeren;

·              De test uitslag aan de persoonsgegevens van jou te koppelen;

·              De beschikbaarheid van de testuitslag aan jou te communiceren;

·              Het test resultaat met jou te delen ten behoeve van het Testbewijs/CoronaCheck-app;

·              Informeren GGD in geval van een positieve test;

·              Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

·              Het verrichten van betalingen (Nb.  dit is niet van toepassing als je getest wordt in het kader van Testen voor Toegang)

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang.

Uw medische persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het verstrekken van informatie aan u over actualiteiten of wijzigingen in onzer dienstverlening.         
 

Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website  indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die COVIDIA biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Daarnaast hebben wij de wettelijke plicht als zorgaanbieder om jouw Burgerservicenummer te controleren om je identiteit vast te stellen en jouw en documentnummer te registeren. Verder hebben wij de wettelijke plicht om jouw persoonsgegevens soms aan derden te verstrekken. Zie hiervoor onder ‘Verwerking door derden’

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

COVIDIA verwijdert de persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn om te voldoen aan de verplichting uit hoofde van de WGBO of andere wettelijke vereisten. Met inachtneming van de Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19, worden negatieve testresultaten in beginsel 2 dagen (48 uur) en positieve resultaten maximaal 60 dagen bewaard.

 

Verwerking door derden

COVIDIA deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Soms zijn wij ook wettelijk verplicht om gegevens te delen, zoals bij Covid-19 het geval is. Op grond van art. 24 van de Wet publieke gezondheid is COVIDIA verplicht om positieve testuitslagen te melden bij de GGD, met gelijktijdige verstrekking van de persoonsgegevens (voor zover bekend) zoals de naam, adres, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer en verblijfplaats van de betrokken persoon. Daarnaast kan COVIDIA in geval van een positieve testuitslag op verzoek ook jouw telefoonnummer en/of e-mailadres aan het GGD doorgeven, hiervoor heb je toestemming gegeven.

 

De verwerkte gegevens worden gedeeld gedeeld met de CoronaCheck-app (eigendom van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Meer informatie over deze verwerking kun je vinden op: https://coronacheck.nl/nl/privacy

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

COVIDIA neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Hiervoor werken wij conform de wettelijk norm binnen de gezondheidszorg de NEN7510.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. COVIDIA behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. COVIDIA aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van COVIDIA voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

COVIDIA maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. COVIDIA mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die COVIDIA gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Op de website van COVIDIA worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat COVIDIA informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via .

Gebruik social media

COVIDIA maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst COVIDIA u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

·    Recht op inzage;         
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

·    Recht op rectificatie;    
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

·    Recht op gegevenswissing;    
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

·    Recht op beperking van de verwerking;          
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met COVIDIA.

·    Recht op overdraagbaarheid van gegevens;  
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan COVIDIA, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan COVIDIA over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

·    Recht van bezwaar;    
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. COVIDIA staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

·    Recht op toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u een mail sturen naar info@covidia.nl

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop COVIDIA met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@covidia.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt COVIDIA u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. COVIDIA zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: Contactgegevens algemeen | Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wijzigingen Privacy Statement

COVIDIA kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Rotterdam, 24 december 2021

COVIDIA NEDERLAND B.V.

 

Covidia_Logo_White_800.png
bottom of page